Vyriešte GDPR len za 139€! Rýchle, jednoduché a lacné riešenie.

Objednávka

Ako vyriešiť GDPR

Firmy majú v princípe 3 MOŽNOSTI:

1. MOŽNOSŤ - pripraviť sa na GDPR vlastnými silami - naštudovať si všetku potrebnú potrebnú legislatívu, vypracovať dokumentáciu a byť schopný preukázať pred dozorným orgánom ochranu osobných údajov podľa nariadenia GDPR.
CENA: 0 €, VÁŠ VYNALOŽENÝ ČAS: cca 100 hodín

2. MOŽNOSŤ - využiť služby jednej z firiem, ktoré "na mieru" pripravia na GDPR
CENA: 400 € - 2000 €, VÁŠ VYNALOŽENÝ ČAS: cca 10 - 30 hodín (aj keď dokumentáciu pripravujú firmy, pripravujú ju na základe informácií a spolupráce s Vami). Pred začatím spolupráce nikdy neviete aká bude konečná cena, keďže táto závisí od výsledku analýzy Vašej spoločnosti.

3. MOŽNOSŤ - využiť naše služby VZOROVEJ DOKUMENTÁCIE

KONEČNÁ CENA: 139 € bez DPH (167 € s DPH), VÁŠ VYNALOŽENÝ ČAS: cca 3 - 10 hodín


NAŠA VZOROVÁ DOKUMENTÁCIA

Pošleme Vám word a excel dokumenty, ktoré si podľa jednoduchého návodu vyplníte presne pre Vašu spoločnosť. V prípade nejasností s vypĺňaním radi poradíme telefonicky, alebo emailom.

Základný dokument - organizačná smernica obsahuje zásady, ktoré Vaša spoločnosť prijala, aby bola schopná preukázať spracovanie osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018. Veľkou výhodou je, že vďaka vypĺňaniu organizačnej smernice pochopíte hlavné princípy ochrany osobných údajov a GDPR.AKÉ DOKUMENTY OBSAHUJE VZOROVÁ DOKUMENTÁCIA

Všetky dokumenty sú pripravené v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018

1. Organizačná smernica
Obsah organizačnej smernice (témy, ktorým sa venuje organizačná smernica) - mapovanie osobných údajov (OÚ), zásady spracúvania OÚ, zákonnosť spracúvania, spracúvanie osobitných kategórií OÚ, práva dotknutej osoby, zodpovednosť prevádzkovateľa, špecificky navrhnutá a štandardná ochrana OÚ, sprostredkovateľ, záznamy o spracovateľských činnostiach, bezpečnosť spracúvania, oznámanie porušenia ochrany OÚ dozornému orgánu, posúdenie vplyvu na ochranu OÚ, určenie zodpovednej osoby, prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
2. Vzor zmluvy o spracúvaní osobých údajov so sprostredkovateľom
3. Vzor písomného súhlasu so spracovaním osobých údajov
4. Vzor záznamov o spracovateľských činnostiach
5. Vzor poučenia oprávnenej osoby
- aj s doložkou o mlčanlivosti
6. GDPR a pracovná zmluva -
vysvetlenie ako GDPR mení pracovnú zmluvu, aký text treba doplniť do pracovnej zmluvy
7. GDPR a internetové obchody - návod pre eshopy aké špecifiká pre nich z GDPR vyplývajú
8. Vzor podmienok ochrany osobných údajov - informovanie dotknutej osoby podľa článku 13 GDPR
9. Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby - odvolanie súhlasu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, atď.PRE KOHO JE VHODNÁ NAŠA DOKUMENTÁCIA?

  • malé a stredné spoločnosti
  • živnostníci
  • účtovnícke spoločnosti
  • realitné kancelárie
  • neziskový sektor - občianske združenia, neziskové organizácie, kluby, nadácie, ...
  • internetové obchody

Naša dokumentácia NIE JE VHODNÁ pre školy (základné, materské, ...)

POSTUP SPOLUPRÁCE (celý proces trvá väčšinou len 24 hodín)

1. Zákazník vyplní OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
2. Následne sú zákazníkovi automaticky emailom odoslané údaje na bankový prevod
3. Po nabehnutí úhrady je zákazníkovi automaticky odoslaná dokumentácia emailom

UPOZORNENIE:
Naša spoločnosť neposkytuje služby zodpovednej osoby. Organizácie, ktoré sú podľa nariadenia povinné ustanoviť zodpovednú osobu:

  1. subjekt je orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia
  2. hlavnými činnosťami subjektu sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu
  3. hlavnými činnosťami subjektu je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa článku 10 GDPR vo veľkom rozsahu.

Viac informácií nájdete v usmernení úradu na ochranu osobných údajov - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/zodpovedna_osoba_podla_nariadenia_gdpr.pdf

NIE STE SI ISTÝ, ČI VAŠA SPOLOČNOSŤ POTREBUJE URČIŤ ZODPOVEDNÚ OSOBU? ZAVOLAJTE NÁM A PORADÍME

Kontakt